ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านการบริหารจัดการ

3. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และพัฒนาการเรียนรู้

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

6. พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ได้กำหนดไว้

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

7. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น


เป้าประสงค์

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชน

2. ร้อยละของผู้เรียน มีผลประเมินพัฒนาการในระดับคุณภาพ 3 (ปฐมวัย)

3. ร้อยละของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนระดับดีขึ้นไป

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หวงแหนในเอกลักษณ์ของชาติ ศิลปวัฒนธรรม

5. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นประชาธิปไตย

6. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

7. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะกีฬา และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย/ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

8. ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อ

ด้านกระบวนการเรียนการสอน

9. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านการบริหารจัดการ

10. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาสารสนเทศ และระบบการประกันคุณภาพภายใน สู่ความเป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล

11. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ เทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

12. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

13. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

14. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.2553

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

15. โรงเรียนมีการสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กร และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

16. โรงเรียนมีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

ด้านมาตรการส่งเสริม

17. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น