ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิชญาภา โชติมาสุทัศน์
ครูผู้สอน

นางสาวพรเพ็ญ จันทร์เพ็ง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฐธิกา ใจแผ้ว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางลำเพย สุวรรณทิพย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางฐิติยา ทองจันทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1