ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิติยา ทองจันทร์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิชญาภา โชติมาสุทัศน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรเพ็ญ จันทร์เพ็ง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐธิกา ใจแผ้ว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพัชร นวลแก้ว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางลำเพย สุวรรณทิพย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางเจนจิรา วุฒยากร
ครูผู้สอน

นางสาวหนึ่งฤทัย ขนอม
ครูผู้สอน