ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิติยา ทองจันทร์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิชญาภา โชติมาสุทัศน์
ครูผู้สอน

นางสาวณัฐธิกา ใจแผ้ว
ครูผู้สอน

นางสาวพัชร นวลแก้ว
ครูผู้สอน

นางลำเพย สุวรรณทิพย์
ครูผู้สอน

นางสาวหนึ่งฤทัย ขนอม
ครูผู้สอน

นางสาวอรกนก ทองเฝือ
ครูผู้สอน