ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจำเป็น บรรจงช่วย
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชนิสรา สองเมือง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2