ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวภาวิณี ชูทอง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชนิสรา สองเมือง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางเจนจิรา วุฒยากร
ครูผู้สอน