ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจำเป็น บรรจงช่วย
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเจนจิรา ชูนิน
ครูผู้สอน

นางสาวทิพย์รัตน์ คงจันทร์
ครูผู้สอน

นายธีรวัฒน์ จิตราภิรมย์
ครูผู้สอน