ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทิพย์รัตน์ คงจันทร์
ครูผู้สอน