ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวบังอร โก่งศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรพรรณ์ แซ่เฮ้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นางสุภา จันทร์สุข
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทิพปภา อุรัชโนปกร
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุธาทิพย์ ภู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวจุฬา พุตติ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุพัตรา มุลสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม