ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวบังอร โก่งศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรพรรณ์ แซ่เฮ้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นางสุภา จันทร์สุข
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวทิพปภา อุรัชโนปกร
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางวันวรี ขวัญมณี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวจุฬา พุตติ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

นางสาวสุพัตรา มุลสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม