ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุน

นางสาวอรพรรณ์ แซ่เฮง
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นางสาวเดือนรุ่ง ทองหยอด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายทองดูล วิไลสุข
เจ้าหน้าที่โสตฯ

นางสาวภาวิณี ชูทอง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป

นางอรทัย เทพนวล
หัวหน้างานการเงิน

นางละออง บุญสุข
หัวหน้างานการเงิน