ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศาลิตา รวยร่ำ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปิยนาถ นามอินทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายพิเชษฐ์ พราหมณ์นาค
ครูผู้สอน