ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศาลิตา รวยร่ำ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิพร มีเดช
ครูผู้สอน

นายณรงค์ ชนาพงษ์จารุ
ครูผู้สอน

นายพิเชษฐ์ พราหมณ์นาค
ครูผู้สอน