ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศาลิตา รวยร่ำ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ