ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสายชล ผลาเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธศักดิ์ บุญสุข
ครูผู้สอน

นายไชยพงษ์ สุดแสวง
ครูผู้สอน

นางสาวปทุมพร สระทองอินทร์
ครูผู้สอน