ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสายชล ผลาเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายยุทธศักดิ์ บุญสุข
ครูผู้สอน

นายไชยพงษ์ สุดแสวง
ครูผู้สอน