ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบังอร โก่งศร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางอาภรณ์ ยืนนาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0892716208
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ราชเดิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813974303
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา บรมธนรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0818917700
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด อินทร์น้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0818942230
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพร เรืองศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0816930376
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภา จันทร์สุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร : 0812725886
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติยา ทองจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร : 0878983760