กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอระวรรณ เลิศไกร
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอมอร คงรอด
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวปทุมพร สระทองอินทร์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077-421129

นายวราวิทย์ วาณิชย์เจริญ
ครูผู้สอน

นางสาวทิพย์รัตน์ คงจันทร์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 095-0834954
อีเมล์ : po_ompuiza@hotmail.com

นายบุญชัย พลเกิ้น
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นายธีรวัฒน์ จิตราภิรมย์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 087-4690934
อีเมล์ : krutum.comsci@gmail.com