ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันวรี ขวัญมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเอมอร คงรอด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเอระวรรณ เลิศไกร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2