ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอระวรรณ เลิศไกร
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอมอร คงรอด
ครูผู้สอน

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
ครูผู้สอน

นายวราวิทย์ วาณิชย์เจริญ
ครูผู้สอน

นางสาวทิพย์รัตน์ คงจันทร์
ครูผู้สอน

นายบุญชัย พลเกิ้น
ครูผู้สอน

นายธีรวัฒน์ จิตราภิรมย์
ครูผู้สอน