ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอระวรรณ เลิศไกร
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเอมอร คงรอด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปทุมพร สระทองอินทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวราวิทย์ วาณิชย์เจริญ
ครูผู้สอน

นางสาวทิพย์รัตน์ คงจันทร์
ครูผู้สอน

นายบุญชัย พลเกิ้น
ครูผู้สอน

นายธีรวัฒน์ จิตราภิรมย์
ครูผู้สอน