ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงจันทร์ ปัญหา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณัฐนพิน พรหมเกาะ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวฐิติณี แท่นอ่อน
ครูผู้สอน

นางสาวฐิตาภัทร เพิ่มเทพสุวรรณ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุวิสา มีเดช
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

Miss ResureccionQ Eguizabal
ครูผู้สอน

นางสาวจุฬา พุตติ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิภาพันธุ์ จินาจิ้น
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรินทร ศิลปกุล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเจนจิรา ชูนิน
ครูผู้สอน