ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงจันทร์ ปัญหา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปริชาติ คิดขยัน
ครูผู้สอน

นางสาวฐิติณี แท่นอ่อน
ครูผู้สอน

นางจำเป็น บรรจงช่วย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจุฬา พุตติ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิภาพันธุ์ จินาจิ้น
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวราวิทย์ วาณิชย์เจริญ
ครูผู้สอน