ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันจิรา สะสมสงค์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss ResureccionQ Eguizabal
ครูผู้สอน

นายสุทธิศักดิ์ รอดแก้ว
ครูผู้สอน

นางสาวปัญจนาถ ชูทอง
ครูผู้สอน

นางสาวผกาเกต แก้วทอง
ครูผู้สอน

นางสาวธนาภรณ์ เกิดศรีเล็ก
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุภา จันทร์สุข
ครูผู้สอน