ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันจิรา สะสมสงค์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอุไรรัตน์ เกลี้ยงวัน
ครูผู้สอน

นายสุทธิศักดิ์ รอดแก้ว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

Miss Glendie P. Martinez
ครูผู้สอน

นางสาวปัญจนาถ ชูทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสิริพร วรรณยะลา
ครูผู้สอน

นางสาวผกาเกต แก้วทอง
ครูผู้สอน

นางสาวสุธาทิพย์ ภู่พันธุ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุภา จันทร์สุข
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2