ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันจิรา สะสมสงค์
ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตตรา เยี่ยมศักดิ์
ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.1

นางสาวปัญจนาถ ชูทอง
ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวผกาเกต แก้วทอง
ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุภา จันทร์สุข
ครูผู้สอน ระดับขั้น ม.3

นางสาวสุธาทิพย์ ภู่พันธุ์
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม.1-ม.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2