ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 94033
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 93911
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 94067
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 93839
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 93855
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 93896
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 93996
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 93833
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 93847
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 93822
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 93819
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 93817
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 93819
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 93817
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 93822
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 93809
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 93810
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 93811
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 93838
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 93818
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 93816
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 93798
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 93828
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 93879