ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 305
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 474
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 261
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 475
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 194
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 107
ฝ่ายวิชาการ
สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 ประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.37 KB 478
ฟอร์มแผนการสอน 372
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 485
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 129
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 338
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 314
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 358
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 177
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 116
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 408
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 430
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 279
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 433
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 60
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 404
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 288
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 497
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 113
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 249