ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวบังอร โก่งศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฐิติยา ทองจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นางสุภา จันทร์สุข
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางจำเป็น บรรจงช่วย
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางพิมพรรณ์ อักษรเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวจุฬา พุตติ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

นางสาวปัญจนาถ ชูทอง
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางเปรมกมล รัตนกาญจน์
หัวหน้าแผนกปฐมวัย