ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ ปานทอง
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนิตติยา จารึกกลาง
ครูผู้สอน

นางสาวอัญชิสา ลำดับพังค์
ครูผู้สอน

นางสาวสุพัตรา มุลสุทธิ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางอมรรัตน์ ศรีนวล
ครูผู้สอน

นางสายชล เมืองนิล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางนุชศรา อารยางกูร
ครูผู้สอน