ปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ ปานทอง
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนิตติยา จารึกกลาง
ครูผู้สอน

นางสาวอัญชิสา ลำดับพังค์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางอมรรัตน์ ศรีนวล
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสายชล เมืองนิล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางนุชศรา อารยางกูร
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com