ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเปรมกมล รัตนกาญจน์
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจุฑามาศ ปานทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนิตติยา จารึกกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววรรนิษา เล็งเจริญ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวอัญชิสา ลำดับพังค์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวโมทนา วิภาตะวนิช
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุพัตรา มุลสุทธิ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางอมรรัตน์ ศรีนวล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสายชล เมืองนิล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางเปรมกมล รัตนกาญจน์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางนุชศรา อารยางกูร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4