ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ วิหกฤทธิ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางอังคณี เรืองศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอรกนก ทองเฝือ
ครูผู้สอน

นางสาวทิพปภา อุรัชโนประกร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวันวรี ขวัญมณี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอัษฎาวุธ อุ่นนุช
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกุสุมา สุขถนอม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางพิมพรรณ์ อักษรเพ็ชร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1