ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ วิหกฤทธิ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพปภา อุรัชโนประกร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปิยนาถ นามอินทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวประทุมพร สระทองอินทร์
ครูผู้สอน

นายอัษฎาวุธ อุ่นนุช
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกุสุมา สุขถนอม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางพิมพรรณ์ อักษรเพ็ชร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2