ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ วิหกฤทธิ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอังคณี เรืองศรี
ครูผู้สอน

นางสาวทิพปภา อุรัชโนประกร
ครูผู้สอน

นางวันวรี ขวัญมณี
ครูผู้สอน

นายอัษฎาวุธ อุ่นนุช
ครูผู้สอน

นางสาวกุสุมา สุขถนอม
ครูผู้สอน

นางพิมพรรณ์ อักษรเพ็ชร
ครูผู้สอน