ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 338
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 235
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 380
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 168
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 181
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 222
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 305
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 158
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 174
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 152
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 146
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 143
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 149
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 144
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 150
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 141
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 135
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 142
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 170
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 140
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 143
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 129
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 159
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 204