ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 407
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 291
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 439
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 221
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 234
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 276
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 365
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 212
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 229
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 203
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 200
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 196
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 201
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 199
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 203
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 194
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 190
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 194
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 221
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 196
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 197
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 181
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 212
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 259