ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 305
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 210
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 363
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 152
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 165
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 204
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 283
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 144
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 155
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 138
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 134
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 131
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 135
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 132
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 138
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 126
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 124
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 130
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 157
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 128
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 132
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 117
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 145
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 191