ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 253
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 164
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 313
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 114
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 121
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 161
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 239
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 101
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 112
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 102
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 92
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 96
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 94
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 98
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 100
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 97
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 93
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 88
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 114
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 98
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 97
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 89
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 107
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 156