ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 264
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 169
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 319
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 118
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 129
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 167
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 244
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 104
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 119
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 108
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 97
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 99
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 99
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 104
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 103
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 101
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 97
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 96
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 119
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 101
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 103
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 92
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 110
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 163