ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 292
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 194
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 353
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 144
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 155
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 197
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 269
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 135
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 146
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 128
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 124
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 121
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 125
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 124
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 132
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 119
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 118
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 125
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 147
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 122
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 125
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 112
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 136
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 183