ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 314
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 216
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 367
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 156
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 169
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 211
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 288
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 147
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 161
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 141
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 137
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 133
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 139
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 135
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 141
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 132
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 127
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 135
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 161
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 132
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 135
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 120
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 149
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 195